СОЗДАВАМЕ
ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА

енергија создадена од водата како обновлив извор штитејќи ја животната средина – за долгорочен и одржлив развој на обновливиот енергетски потенцијал.

1292
GWH

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ ВО 2021

0
ОТПАД

СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ
И АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

25%
ПРОИЗВЕДЕНА ЕНЕРГИЈА

ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ ВО 2020